Starostlivosť

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj s opatrovateľskou starostlivosťou.

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť:

 • lekár špecializovanej ambulatnej starostlivosti
 • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotníckej starostlivosti

Prvý kontakt

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vás poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle agentúry: 0917 396 427 (v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 15.30 hod.)

Pripravte si nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu - popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

Pri prvej návšteve sestry ADOS-u u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné doklady:

 • kópiu prepúšťacej správy
 • kópiu preukazu poistenca
 • kópie ďalších lekárskych správ z posledných 3 mesiacov

Najčastejšie indikované ošetrovateľské výkony:

 • ošetrovateľská hygiena
 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom
 • cievkovanie ženy
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a trecheostomickú kanylu
 • čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
 • polohovanie pacienta
 • očistná klyzma
 • odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách
 • aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
 • aplikácia liečiva intravenózne
 • príprava a podávanie infúzie
 • ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
 • ošetrenie dekubitu
 • preväz rany
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • vyšetrenie moču indikátorovým médiom
 • odber krvi venepunkciou
 • odbery TT, TN, výter rekta, odber spúta
 • kontrola glykémie glukomerom
 • poučenie

Pri ošetrovaní používame:

 • BIOLAMPY urýchľujú proces hojenia rán
 • ODSÁVAČKY na odsávanie hlienov pri respiračných a iných chorobách
 • TENS – elektrostimulátor na podporu a stimuláciu
 • rehabilitačné pomôcky
 • merač krvného tlaku a fonendoskop

Dôležité!

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše Váš lekár.

Agentúra nemá právo predpisovať!

Moderné ošetrenie chronických rán

Ponúkame nové moderné ošetrenie chronických rán v spolupráci s renomovanou farmaceutickou spoločnosťou. Prostriedok s výbornými liečebnými výsledkami je pre nášho pacienta bezplatný.

Top